Hochschule LuzernHochschule Luzern – Soziale Arbeit
www.hslu.ch/sozialearbeit

Bachelor of Science Hochschule Luzern/FHZ in Sozialer Arbeit

Master of Science Hochschule Luzern/FHZ in Social Work
Collaborazione fra le HETS di Berna, Lucerna e San Gallo